Ваш поточний ліміт зняття однієї транзакції становить  Натисніть тут, щоб збільшити

Я зберіг ідентифікатор поточного сеансу та знаю, що завантаження нового облікового запису перезапише поточний сеанс.

bill icon

Ви знайдете їх у своїй роздрукованій квитанції Bitomat.

Polityka Prywatności - LB Network Sp. z o.o. - obowiązująca od dnia 15 sierpnia 2023 roku.
§ 1. Słownik Pojęć

Użyte w Polityce Prywatności określenia oznaczają:

 1. Administrator – Administrator danych osobowych zgodnie z RODO, którym jest LB Network Sp. z o.o.;
 2. Podmiot Przetwarzający Dane - LB Network Sp. z o.o.
 3. LB Network - LB Network Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-806), przy ul. Święty Marcin 29/8, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000835478, posiadająca NIP: 7831814772, REGON: 385848938;
 4. Dane Osobowe – dane osobowe Klientów w rozumieniu RODO przekazywane w związku z korzystaniem z Usługi;
 5. Przetwarzanie danych osobowych – wszelkie operacje dokonywane na danych osobowych w rozumieniu RODO;
 6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119);
 7. Usługi – świadczone przez LB Network, świadczone elektronicznie, a polegające na dostarczaniu usług zakupu lub sprzedaży walut cyfrowych,
 8. Serwis – Serwis internetowy udostępniany za pośrednictwem domeny atm.egera.com;
 9. Klient – osoby fizyczne lub prawne, które zaakceptowały Regulamin Serwisu i zawarły z LB Network umowę o świadczenie Usługi.
§ 2. Postanowienia ogólne

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach i ich zachowaniu wskutek:

 1. wprowadzenia danych w formularzach przez Klientów;
 2. zapisywania danych w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka");
 3. gromadzenia tzw. logów serwerów www oraz innych informacji powstających (w tym samoczynnie) w związku lub w wyniku funkcjonowania i korzystania z Usługi;
§ 3. Zasady zbierania danych.
 1. Korzystanie z Usług wiąże się z potrzebą podania przez Klientów Danych Osobowych, gdyż brak podania wszystkich żądanych przez LB Network Danych Osobowych może skutkować niemożnością świadczenia przez LB Network Usług.
 2. Serwis zbiera informacje, które podaje Klient.
 3. Dane pozyskane od Klientów nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że:
  1. Klient wyrazi na to zgodę,
  2. jest to uzasadnione przepisami prawa – w tym na żądanie uprawnionych organów stosujących obowiązujące prawo;
  3. jest to niezbędne w celu świadczenia Usług, tj. w szczególności z zakresie technicznym, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi LB Network współpracować może przy realizowaniu Usługi.
 4. Dane Osobowe są przetwarzane przez czas określony w Regulaminie Usługi.
§ 4. Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania.
 1. Administrator może zażądać od Klienta podania Danych Osobowych,
 2. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda Klienta oraz przepisy prawne upoważniające do przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe nie zostaną udostępniane innym podmiotom bez wiedzy Klienta, za wyjątkiem podmiotów uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 4. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, zmiany oraz ich usunięcia, o ile nie narusza to przepisów prawa.
 5. Administrator może odmówić realizacji praw wskazanych w pkt 5 o ile:
  1. wynika to z przepisów prawa,
  2. informacje te są przedmiotem toczącego się postępowania
  3. jest niezbędne do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przez Klienta Regulaminu.
§ 5. Klient i jego prawa.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych, a także do ich poprawiania.
 2. Klient uprawniony jest do żądania:
  1. uzupełnienia,
  2. uaktualnienia,
  3. sprostowania danych osobowych,
  4. czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, tudzież zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. Klient może uzyskać wyjaśnienia od Administratora oraz ma prawo wniesienia pytania, zastrzeżenia lub skargi do organu nadzorczego, jeżeli zapisy niniejszej Polityki Prywatności są dla niego niezrozumiałe.
§ 6. Szczegółowa informacja o plikach cookies.
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Klienta,
  • określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest LB Network.
 5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta wykorzystywane mogą być:
  1. również przez współpracujących z LB Network.
  2. wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta z Serwisu.
 7. Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 8. Klient, który nie chce otrzymywać plików cookies, powinien zmienić ustawienia przeglądarki.
§ 7. Warstwa serwerowa – informacje o Kliencie.
 1. Informacje o działaniach Klientów podlegają logowaniu w warstwie serwerowej, które to dane są w szczególności wykorzystywane dla administrowania Serwisem, a nadto mogą być wykorzystane w celach dowodowych w związku z popełnianymi przestępstwami, czy na potrzeby dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.
 2. Zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL, zaś zapisowi podlegać mogą w szczególności:
  • czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, HTTPS
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej (referer link),
  • informacje o przeglądarce Klienta,
  • informacje o adresie IP.
 3. Powyższe dane mogą być kojarzone z konkretnymi Klientami.
§ 8. Podmiot przetwarzający dane osobowe
 1. Administrator oświadcza, że dostawcą systemu informatycznego, na którym są przechowywane dane, o jakich mowa w § 7, a także informacje przedstawiające historię dokonywanych przez Klienta operacji, jest LB Network Sp. z o.o.
 2. Podmiot Przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
 3. Podmiot Przetwarzający oświadczył, iż stosuje środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzanym danym osobowym oraz przestrzega praw osób, których te dane dotyczą.
§ 9. Podmiot przetwarzający dane osobowe
 1. Klient może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji za pośrednictwem adresu: [email protected].
Завантажте QR-код або сфотографуйте, а потім фізично відскануйте його під час відвідування Egera Bitomat, щоб прочитати запис поточної сесії.
завантажити
закрити

Відскануйте QR-код нижче
а потім підтвердьте свій обліковий запис
щоб збільшити ліміт свого облікового запису .

Під час створення маркера автентифікації сталася помилка. Закрийте вікно та повторіть спробу.

Якщо ситуація не зникне, зверніться до нашого відділу підтримки: [email protected]