Twój obecny limit jednej transakcji wypłaty to  Kliknij tutaj, aby go zwiększyć

Zapisałem identyfikator obecnej sesji i mam świadomość, że załadowanie nowego konta nadpisze obecną sesję.

bill icon

Znajdziesz je na wydrukowanym paragonie z Bitomatu.

Regulamin korzystania z usługi BITOMAT.EGERA

Niniejszy Regulamin dotyczy umowy wymiany pomiędzy Usługobiorcą a Dostawc zawartej za pośrednictem strony www.bitomat.egera.com lub fizycznie w Bitomacie EGERA.

Usługa, o której mowa powyżej, jest tożsama z do przepisów regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną tj. bez jednoczesnej obecności stron (na odległość). Usługa odbywa się poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 Nr 171 poz. 1800).

Definicje

Ilekroć w poniższym Regulaminie użyto poniższych pojęć, przyjmują one następujące znaczenie:

 1. Dostawca – LB Network Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8 (61-806), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000835478, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 7831810314, oraz numer REGON: 385848938 , kapitał zakładowy 5.000,00 PLN wpłacony w całości;
 2. Serwis internetowy – oznacza stronę internetową BITOMAT EGERA, znajdującą się pod adresem https://bitomat.egera.com,
 3. Klient – korzystająca z Usługi osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedstawiciel prawny uprawniony do działania w imieniu osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, który w jakikolwiek sposób korzysta z Usługi;
 4. Usługi – usługi świadczone przez Dostawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną, lub w punkcie stacjonarnym mające na celu wymianę walut cyfrowych na waluty narodowe lub odwrotnie,
 5. Usługa sprzedaży internetowej – usługa sprzedaży waluty cyfrowej za pośrednictwem Serwisu Internetowego;
 6. Usługa wymiany w bitomacie – oznacza wymianę waluty cyfrowej na walutę narodową lub odwrotnie w Bitomacie sieci ATM EGERA;
 7. Waluty wirtualne – cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:
  1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez Narodowy Bank Polski, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  2. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanowioną przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  3. pieniądzem elektronicznym, o którym mowa w art. 2 pkt 21a Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659 z późn. zm. – dalej jako UUP),
  4. instrumentem finansowym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm. – dalej jako UOIF),
  5. wekslem lub czekiem.
 8. Zlecenie – oświadczenie woli Klienta względem Dostawcy, zlecające polecenie wykonania Transakcji;
 9. Bitomat – urządzenie należące do Dostawcy w celu realizacji Transakcji
 10. Regulamin – niniejszy dokument;
 11. Transakcja – zlecona przez Klienta wymiana Waluty wirtualnej na walutę narodową lub wymiana waluty narodowej na Walutę wirtualną;
 12. Umowa – zawarta pomiędzy Klientem a Dostawcy umowa realizacji Transakcji;
 13. Ustawa AML – dotyczy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.);
 14. RODO – odnosi się do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
§1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki realizacji Transakcji przez Dostawcę na rzecz Klienta oraz wzajemne prawa i obowiazki wynikające z jej realizacji.
 2. Warunkiem koniecznym do realizacji Transakcji jest dobrowolna akceptacja treści niniejszego Regulaminu przez Klienta w momencie zlecania Transakcji.
 3. Dostawca zapewnia bezpieczeństwo świadczonej drogą elektroniczną Usługi szyfrując komunikację pomiędzy swoją infrastrukturą techniczna, a urzadzeniem Klienta protokołem HTTPS z wykorzystaniem certyfikacji SSL.
 4. Dostawca informuje, że wymiana walut narodowych na waluty wirtualne wiąże się z ryzykiem utraty części zainwestowanych środków, co jest powiazane z znaczną zmiennością kursu walut wirtualnych oraz narodowych względem siebie.
 5. Do korzystania z Serwisu wymagane jest spełnienie następujących wymagań technicznych:
  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego komunikację z siecią Internet,
  2. posiadanie możliwości obsługi przeglądarki Internetowej,
 6. W ramach Serwisu Internetowego zabronione jest ingerowanie przez Klienta w strukturę serwisu jak również inna aktywność mająca na celu wprowadzenie go w czasową lub trwałą niedostępność.
 7. Serwis internetowy oraz oprogramowanie Bitomatów jest własnością intelektualną Dostawcy. Kopiowanie rozwiązań technicznych Dostawcy jest niedozwolone.
§2. Charakterystyka Usługi
 1. Usługa polega na realizacji Transakcji zleconej przez Klienta u Dostawcy. Rozumie się przez to zlecenie zakupu lub sprzedaży walut wirtualnych za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub punktu stacjonarnego tj. Bitomatu.
 2. Poprzez złożenie Zlecenia transakcji za pośrednictwem Serwisu internetowego lub Bitomatu Usługobiorca przyjmuje ofertę wymiany zgodnie z zaproponowanym przez siebie kursem wymiany.
 3. Kurs jest ustalony na czas 15 minut (słownie: piętnastu minut) od momentu złożenia zlecenia. Interwał ten jest czasem, w którym Klient zobowiazany jest przesłać za pośrednictwem sieci danej waluty cyfrowej kwotę nie mniejszą od zadeklarowanej w zleceniu transakcję lub włożyć banknoty do Bitomatu z założeniem ich prawidłowego rozpoznania.
 4. W przypadku przekroczenia czasu określonego punkt wyżej, Dostawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji kursu wymiany.
§3. Procedura składania zlecenia sprzedaży internetowej
 1. Złożenie Zlecenia sprzedaży internetowej przez Klienta odbywa się zgodnie z poniższą procedurą:
  1. Klient w momencie otwarcia Serwisu Internetowego w przeglądarce tworzy nową sesję.
  2. Klient wypełniając formularz Zlecenia określa:
  3. kwotę wypłaty określoną w Polskich Złotych (PLN)
  4. akceptuje kurs wymiany zaproponowany przez Dostawcę,
  5. akceptuje niezbędne Regulaminy i Polityki.
 2. Po zatwierdzeniu formularza zlecenia Klient otrzymuje podsumowanie zlecenie wraz z dedykowanymi danymi umożliwiającymi realizację wpłaty.
 3. Klient ma 15 (słownie: piętnaście) minut na zrealizowanie wpłaty danej waluty wirtualnej pod wskazany adres, z zastrzeżeniem, że liczy się moment dodania transakcji do mempool. W przypadku przekroczenia czasu określonego powyżej, Dostawca zastrzega sobie prawo do rekalkulacji kursu wymiany.
 4. Odbiór środków z transakcji możliwy jest po zaksięgowaniu transakcji na adresie docelowym tj. uzyskaniu co najmniej 1 potwierdzenia z danej sieci waluty wirtualnej.
 5. Klient jest zobowiazany do zapisania wyciągu z sesji w formacie .pdf umożliwiającego dostęp do środków zgromadzonych na saldzie sesji oraz ewentualnego przywrócenia sesji na innym urządzeniu.
 6. Odbiór środków z sesji możliwy jest w Bitomacie sieci EGERA po prawidłowym uwierzytelnieniu sesji danymi z pliku .pdf, o którym mowa powyżej.
 7. Aktualne lokalizacje bitomatów dostępne są pod adresem bitomat.egera.com/bitomaty
 8. W przypadku przesłania kwoty wyrażonej w walucie wirtualnej niższej od zadeklarowanej w Zleceniu transakcji Dostawca zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty wypłaty.
§4. Procedura składania Zlecenia Sprzedaży w Bitomacie
 1. Złożenie Zlecenia sprzedaży w Bitomacie przez Klienta odbywa się zgodnie z poniższą procedurą:
  1. Klient w momencie interakcji z Bitomatem wybiera opcję Sprzedaj,
  2. Następnie wybiera opcję Sprzedaj teraz,
  3. Klient wypełniając formularz Zlecenia określa:
   1. kwotę wypłaty określoną w Polskich Złotych (PLN)
   2. akceptuje kurs wymiany zaproponowany przez Dostawcę,
   3. akceptuje niezbędne Regulaminy i Polityki.
 2. Po zatwierdzeniu formularza zlecenia Klient otrzymuje podsumowanie zlecenie wraz z dedykowanymi danymi umożliwiającymi realizację wpłaty.
 3. Klient ma 15 (słownie: piętnaście) minut na zrealizowanie wpłaty danej waluty wirtualnej pod wskazany adres, z zastrzeżeniem, że liczy się moment dodania transakcji do mempool. W przypadku przekroczenia czasu określonego powyżej, Dostawca zastrzega sobie prawo do rekalkulacji kursu wymiany.
 4. Odbiór środków z transakcji możliwy jest po zaksięgowaniu transakcji na adresie docelowym tj. uzyskaniu co najmniej 1 potwierdzenia z danej sieci waluty wirtualnej.
 5. Klient jest zobowiązany do zachowania wydruku z Bitomatu umożliwiającego dostęp do środków zgromadzonych na saldzie oraz ewentualnego przywrócenia sesji na innym urządzeniu.
 6. Odbiór środków z sesji możliwy jest w Bitomacie sieci EGERA po prawidłowym uwierzytelnieniu sesji danymi z wydruku z Bitomatu.
 7. Środki mogą być podjęte w Bitomacie, w którym zlecana była transakcja lub w innym bitomacie sieci ATM EGERA. Aktualne lokalizacje bitomatów dostępne są pod adresem bitomat.egera.com/bitomaty
 8. W przypadku przesłania kwoty wyrażonej w walucie wirtualnej niższej od zadeklarowanej w Zleceniu transakcji Dostawca zastrzega sobie prawo do proporcjonalnego obniżenia kwoty wypłaty.
§5. Procedura składania Zlecenia Zakupu w Bitomacie
 1. Złożenie Zlecenia Zakupu w Bitomacie przez Klienta odbywa się zgodnie z poniższą procedurą:
  1. Klient w momencie interakcji z Bitomatem wybiera opcję Kup,
  2. Klient wypełniając formularz Zlecenia określa:
  3. kwotę wpłaty określoną w Polskich Złotych (PLN), z dokładnością do 20 (słownie: dwudziestu) złotych,
  4. akceptuje kurs wymiany zaproponowany przez Dostawcę,
  5. Wprowadza adres portfela docelowego za pomocą skanera kodów wbudowanego w Bitomat lub za pomocą klawiatury,
  6. akceptuje niezbędne Regulaminy i Polityki.
 2. Po zatwierdzeniu formularza zlecenia Klient otrzymuje podsumowanie zlecenie.
 3. Po akceptacji i sprawdzeniu zgodności adresu docelowego Klient wprowadza do Bitomatu banknoty w walucie Polski Złoty (PLN),
 4. Po akceptacji banknotów Klient otrzymuje wydruk z potwierdzeniem transakcji zawierający txID umożliwiający śledzenie transakcji.
§6. Prowizje Dostawcy
 1. Aktualna Tabela opłat i prowizji pobierana przez Dostawcę znajduje się pod adresem bitomat.egera.com/fees
 2. Tabele może być zmieniana niezależnie od treści regulaminu.
§7. Odpowiedzialność
 1. Dostawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi.
 2. Dostawca zastrzega sobie prawo do realizowania niezapowiedzianych przerw w realizacji Usługi oraz prowadzenia Serwisu internetowego.
 3. Dostawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jeśli wina nie leży po jego stronie.
 4. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie obowiązków przez Klienta włączając w to podawanie nieprawdziwych informacji szczególnie danych osobowych.
 5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niewłaściwego adresu portfela docelowego w przypadku Zlecenia transakcji Zakupu walut wirtualnych.
 6. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie przez Klienta podczas realizacji Transakcji Sprzedaży walut wirtualnych środków na niewłaściwy adres lub za pośrednictwem niewłaściwej sieci waluty wirtualnej.
§8. Regulacje krajowe
 1. Dostawca jest dostawcą Usług wymiany walut wirtualnych zarejestrowanym w Polsce pod numerem licencji: RDWW-65.
 2. Dostawca jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy AML.
 3. Zgodnie z przepisami AML, Dostawca stosuje środki bezpieczeństwa finansowego określone w art. 34 Ustawy AML.
 4. Dostawca zachowuje należytą staranność przy dokonywaniu czynności oraz realizuje obowiązki wynikające z Ustawy AML.
 5. Zgodnie z powyższym, Dostawca jest uprawniony w uzasadnionych przepisami przypadkach do powzięcia ustaleń dotyczących źródła pochodzenia środków w tym w szczególności ustalenia tożsamości Klienta.
 6. W przypadku niemożności realizacji obowiązków wskazanych w Ustawie AML, Dostawca jest uprawniony do odmowy realizacji Usługi.
 7. W przypadku określonym w §7 pkt. 3 niniejszego Regulaminu Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi.
§9. Przetwarzanie danych osobowych
 1. W związku ze świadczonymi Usługami Dostawca może przetwarzać dane osobowe Klienta. Zgodnie z treścią art. 13 RODO Dostawca niniejszym przekazuje następujące informacje.
 2. Administratorem danych Klienta jest LB Network Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8 (61-806), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000835478, posiadającą Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: 7831810314, oraz numer REGON: 385848938 (dalej “Administrator).
 3. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: [email protected].
 4. Dane Klienta są przetwarzane w celu:
  1. Realizacji Usług oraz rozpatrywania reklamacji. W tym celu dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. Dochowania należytego realizowania przepisów prawa, w tym w szczególności Ustawy AML. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. Dochodzenia przez Administratora roszczeń od Klientów lub unikania roszczeń Klientów. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Prowadzenia za zgodą Klienta przez Administratora działań marketingowychl. Dane przetwarzane będą zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 5. Zgromadzone Dane Osobowe mogą być przekazywane partnerom Administratora w tym odpowiedzialnym za Marketing i IT, organom administracji państwowej oraz organom ścigania na ich wniosek.
 6. Przetwarzanie danych osobowych przed Dostawcę nadaje Klientowi następujące prawa:
  1. zgodnie z treścią art. 15 RODO - dostęp do danych.
  2. zgodnie z treścią art. 16 RODO - sprostowanie niepoprawnych danych osobowych.
  3. zgodnie z treścią art. 17 RODO - usunięcia danych osobowych
  4. zgodnie z treścią art.18 RODO - ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
  5. zgodnie z treścią art. 20 RODO - przeniesienia danych osobowych.
  6. zgodnie z treścią art. 21 RODO - sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
 7. Zgodnie z treścią art. 442¹ § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późń. zm.) Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe Klienta w celu ochrony swoich interesów przed ewentualnymi roszczeniami przez okres 36 miesięcy od daty zakończenia świadczenia Usługi. Po tym czasie dane mogą być przechowywane i przetwarzane w celu realizacji innych przepisów obowiazującego prawa.
 8. Przekazanie danych osobowych może być w uzasadnionych przypadkach warunkiem niezbędnym do zawarcia Umowy
 9. Klient posiada prawo do wniesienia skargi na działania Administratora w zakresie przechowywaniai przetwarzania danych osobowych. Skarga powinna być kierowana do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
  ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa.
  Wszelkie informacje niezbędne do złożenia skargi znajdują się na stronie internetowej Urzędu pod adresem https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 10. Polityka wykorzystywania plików cookies przez ATM EGERA stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§10. Reklamacje
 1. Klient ma prawo do zgłaszania reklamacji względem wykonanej Usługi
 2. Prawo do reklamacji wygasa z momentem upłynięcia 30 dni od daty wykonania Usługi.
 3. Reklamacje należy kierować:
  • drogą elektroniczną na adres [email protected] z tytułem Reklamacja Bitomat,
  • pocztą tradycyjną na adres siedziby.
 4. Reklamacja powinna zawierać przynajmniej:
  1. Dane osobowe Klienta,
  2. Dane umożliwiające identyfikację sesji np. ID Sesji, potwierdzenie wpłaty,
  3. Lokalizację Bitomatu,
  4. Opis sprawy umożliiwiający rozeznanie.
  5. Inne materiały dowodowe, np. zdjęcia.
 5. Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie do 30 dni w formie tożsamej,w jakiej wpłynęła reklamacja.
 6. Od odpowiedzi reklamacyjnej przysługuje odwołanie w ciągu 7 dni.
 7. Odpowiedź na odwołanie rozpatrywana jest w tym samym trybie co reklamacja.
§11. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin stanowi integralną część Umowy.
 2. Regulamin może podlegać zmianie.
 3. Zmiany Regulaminu będą informowane za pośrednictwem Serwisu internetowego oraz na ekranie powitalnym Bitomatu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawach konsumenta,.
 5. Strony deklarują chęć rozstrzygania ewentualnych sporów w sposób polubowny.
 6. Ewentualne spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Konsumenta.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.08.2023
Pobierz kod QR lub zrób zdjęcie, a następnie zeskanuj go fizycznie podczas wizyty w Bitomacie Egera, aby odczytać zapis Twojej obecnej sesji.
Pobierz
Zamknij

Zeskanuj poniższy kod QR,
a następnie zweryfikuj swoje konto,
aby zwiększyć limity konta.

Wystąpił błąd podczas generowania tokenu uwierzytelniącego, zamknij okno i spróbuj ponownie.

Jeśli sytuacji będzie się powtarzać, skontaktuj się z naszym działem wsparcia: [email protected]